Interieurfonds voor kasteeleigenaren

Stichting Limburgse Kastelen en Monumentenwacht Limburg slaan de handen ineen met een interieurproject voor de kastelen in Limburg. Het project heeft als doel om kasteeleigenaren te ondersteunen bij het maken van plannen voor interieurbehoud of -herstel (ter voorbereiding op restauratie- of instandhoudingswerkzaamheden).

Gedeputeerde Geert Gabriëls heeft ingestemd met de instelling van een tijdelijk fonds van € 50.000,-- bij de Stichting Limburgse Kastelen. Hieruit kunnen een aantal kasteeleigenaren in de provincie Limburg een eenmalige bijdrage van maximaal € 5.000,-- in de kosten van interieurzorg ontvangen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten en criteria:

  1. Het genoemde fonds is gericht op het (mede) bekostigen van professioneel, wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit / waarde / fysieke staat van waardevolle kasteelinterieurs in de provincie Limburg;
  2. Onderzoekers / uitvoerders van een dergelijk onderzoek dienen ‘erkende’ restauratoren-onderzoekers van historische binnenruimten te zijn;
  3. De eigenaar van het kasteel is bepalend voor de keuze van een restaurator- onderzoeker;
  4. De eerder gemaakte nulmetingen / inspectierapporten van de Monumentenwacht Limburg (interieurproject) vormen de basis voor dit verdiepingsonderzoek en bevatten de motivering voor het opnemen van een kasteel(eigenaar) in deze regeling;
  5. Het verdiepingsonderzoek moet in beginsel de onderlegger vormen van een aanvraag om SIM-subsidie (meerjarig onderhoudsplan) bij de rijksoverheid of van een goedgekeurd restauratieplan (waarvoor vergunning wordt verleend en/of subsidie wordt verleend);
  6. De maximale bijdrage per kasteel bedraagt € 5.000,--. 

Dit project wordt uitgevoerd in een directe samenwerking tussen de Stichting Monumentenwacht Limburg en de Stichting Limburgse Kastelen. Het netwerk en de tijdens het eerdere interieurproject vergaarde kennis van de Monumentenwacht is hierbij immers essentieel. 

Indien u belangstelling heeft voor deelname aan dit eenmalige fonds, dan verzoeken wij u dit vóór 1 juli a.s. kenbaar te maken via info@limburgsekastelen.nl. Hierbij vragen wij u om een toelichting op basis van het inspectierapport van uw kasteelinterieur, de aard van het beoogde plan (instandhouding of restauratie), de beoogde restaurator(en)-onderzoeker(s) en een opgave van de verwachte onderzoekskosten.

Wij verwachten met dit fonds tussen de 10 en 15 eigenaren te kunnen ondersteunen. En verder dat er een noodzaak ontstaat om prioriteiten te stellen. Dat doen wij op basis van inhoudelijke afwegingen:

  • een particuliere eigenaar heeft de voorkeur, omdat het zogenoemde Mathias Soironfonds niet toegankelijk is voor particulieren.
  • de betreffende kasteeleigenaar doet regelmatig onderhoud (blijkend uit de data van de Monumentenwacht-inspecties);
  • de urgentie van het onderhoud wordt onderbouwd door het interieurrapport uit het project van enkele jaren geleden.

De definitieve prioritering wordt in onderling overleg tussen de Stichting Limburgse Kastelen en de Stichting Monumentenwacht Limburg bepaald. Zodra de beschikbare middelen volledig zijn toegekend, sluiten wij de regeling.

Na honorering van een verzoek zullen wij een voorschot van [75%] op de toegekende bijdrage uitbetalen. Na de toezending van een gereed melding, inclusief rapport en rekening- en betaalbewijzen, betalen wij het resterende deel van de bijdrage uit.

Wij kunnen ons voorstellen dat eigenaren vanwege de aard en inhoud van een onderzoeksrapportage er de voorkeur aan geeft deze uitsluitend te delen met de Monumentenwacht Limburg, waarmee u al afspraken heeft gemaakt over het beheer van uw gegevens. De Monumentenwacht Limburg zal ons in dat geval over de ontvangst van de onderzoeksgegevens informeren.  

De looptijd van deze regeling is voorzien tot 1 april 2025. Er is voor deze datum gekozen omdat een financieel te ondersteunen onderzoek in principe dient ter voorbereiding op (onder meer) een meerjaren onderhoudsplan (SIM-regeling), ter subsidiering door de rijksoverheid.  Elk jaar is daarvoor de indieningstermijn van 1 februari tot en met 31 maart. Door de gekozen looptijd van het project worden twee aanvraagmomenten meegenomen, in 2024 en 2025. Dit geeft naar ons idee de ruimte om deelnemers te werven en voor de eigenaren om simplannen voor te bereiden op basis van het uit te voeren onderzoek.

 De Stichting Limburgse Kastelen legt verantwoording af aan de provincie Limburg over de besteding van de middelen en zorgt samen met de Monumentenwacht Limburg via de eigen media voor algemene publiciteit rondom het project.

Heeft u vragen, dan kunt u deze voorleggen aan de Stichting Limburgse Kastelen via info@limburgsekastelen.nl of via 0475-399299 (het centrale telefoonnummer van onder meer de Stichting Limburgse Kastelen bij Huis voor de Kunsten Limburg).