Herenhuis met dienstgebouwen Wylre - Wijlre

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Wylre

Alternatieve benaming(en):

Wijlre

Adres:

Kasteel Wijlreweg 1, Wijlre

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Omgracht zeventiende-eeuws hoofdgebouw van baksteen met mergelbanden onder een schilddak met dakruitertje. Drie in u-vorm aaneengesloten lagere dienstvleugels met mansardedaken uit de achttiende eeuw. In het moderne poortfront een oude wapensteen.

Bouwtype:

Herenhuis met dienstgebouwen

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Kasteel Wijlreweg 1

Plaats:

Wijlre

Gemeente:

Gulpen-Wittem

Rijksmonument:

526598

Omvang monument:

Hoofdgebouw met dienstvleugels

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1951, p. 40, 1952, p. 48.
 • Anoniem, Wylre, beheersplan 1992-2002, Elburg, Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1993.
 • Corten, A. & J.M.H. Mosmuller, 'Wapensteen van kasteel Wijlre' in: De Maasgouw, 111(1992)3, p. 213-216.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 616.
 • Franquinet, G.D., 'Glanes historiques, 3, Seigneurie de Wylre (Banckrecht binnen Wyler vunde der heerligheit van Wyler, 16e eeuw)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 14(1877), p. 108.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 482-485.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 217-218 (nr. 1244-1245).
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., 'Bescheiden betreffende de Rijksheerlijkheid Wylre' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 112(1976), p. 251-274.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 21.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 110-111.
 • Nispen tot Sevenaer, E. van, 'De Monumenten van Valkenburg (L) en omgeving' in: Oudheidkundig Jaarboek, derde serie van het Bulletin van de Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 9(1929), p. 57-94.
 • Notten, J.G.M., 'Lijst van publikaties over de geschiedenis van Wijlre in chronologische volgorde samengesteld' in: Wielder, Wylre, Wijlre, 1983, p. 130-131.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 556.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Wijlre, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • Slanghen, E., 'De heerlijkheid Wilre' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 16(1879), p. 162-173.
 • Toussaint, A.J., Limburg ons Heem, Lutterade, Fonds voor Heemkunde, 1940, 84 p.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 245.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 292.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 526598

Het kasteel van Wylre ligt in het beekdal van de Geul. De beek scheidt het kasteelcomplex van het tegen de flank van het plateau van Ubachsberg gelegen dorp Wijlre, dat in 1262 reeds een eigen parochiekerk had. Het hoofdgebouw met voorburcht is vanaf het zuiden via enkele lanen toegankelijk. Het geheel is gelegen in een zeventiende-eeuwse classicistische grachtenstructuur, waarvan het noordelijke deel grotendeels een nieuwe invulling heeft gekregen.'

Van een kasteel van Wylre zou voor het eerst sprake zijn geweest in de dertiende eeuw. Wylre was toen een vrije heerlijkheid binnen het Heilige Roomse Rijk.

Het herenhuis van kasteel Wylre, gelegen aan de Geul, bestaat uit een langgerekt rechthoekig bouwvolume uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. In 1652 werd het herenhuis gebouwd te midden van een classicistische tuinaanleg. Het is geenszins zeker dat de voorganger of het oorspronkelijke kasteel Wylre op dezelfde plaats heeft gelegen.

De bijgebouwen aan de oostzijde van het herenhuis zijn in het midden van de achttiende eeuw eveneens opgetrokken uit baksteen met mergel en hebben thans een U-vormig grondplan.

Volgens de kaart van Tranchot was omstreeks 1800 de oostzijde nog open. Het is niet aannemelijk dat er tussen het herenhuis en de bijgebouwen een tussengracht heeft gelegen. Was dat wel het geval, dan moet die reeds in de achttiende eeuw zijn gedempt. De centrale toegang tot het kasteel bevindt zich aan de zuidzijde, tussen het herenhuis en de voorburcht. De toegangsbrug met bogen alsmede de poort zijn vermoedelijk in de negentiende eeuw vernieud en vormen het begin van een zichtlaan in zuidelijke richting.

Context:

Gelegen in het beekdal van de Geul, tegen de flank van het plateau van Ubachsberg.