Landhuis De Berckt - Baarlo

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

De Berckt

Alternatieve benaming(en):

De Berkt

Adres:

De Berckt 1, Baarlo

Website:

http://www.kasteeldeberckt.nl

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RDMZ i.c.m. MIP) Gelegen binnen een omgrachting. Het oude kasteel werd in 1830 gesloopt en in een Italianiserende stijl herbouwd. Van het vroegere voorhof is nog een bakstenen vleugel uit het eerste kwart van de 18de eeuw over. Deze vleugel is twee bouwlagen hoog, zeven traveeën breed en overkapt met een zadeldak. De kruisvensters zijn in hardsteen uitgevoerd. Eveneens van hardsteen is de geblokte omlijsting van de rondboogpoort achter een gemetselde brug. Boven het smalle middenvenster met tussendorpel van de poort bevindt zich een herplaatste gevelsteen met het alliantiewapen d'Olne x de Rhoe. Twee lage en smalle bijvleugels van de voorhof sluiten aaneen tegen een vierkant hoektorentje. De boerderij parallel aan de achtergevel van het poortgebouw dateert van 1932.

Bouwtype:

Landhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Recreatieve doeleinden

Adres:

De Berckt 1

Plaats:

Baarlo

Gemeente:

Maasbree

Rijksmonument:

26527

Omvang monument:

Hoofdgebouw met vroegere voorhof

Documentatie:

 • Rijks Archief in Limburg, Archief Scheres-d'Olne (nr. 16.0521), Maastricht, diverse nummers zie o.a. de nrs. 2202-2207.
 • Rijks Archief in Limburg, Familie Archief Van Scherpenzeel Heusch, Maastricht.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier De Berckt, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Coehorst, E. et al., Het landgoed 'de Berckt' (Baarlose sprokkelingen nr. 4), Baarlo, Stichting Historische Werkgroep 'De Borcht', 1982, 58 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 255.
 • Escaille, Henri de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1326-1598 (I: Het Landt van Kessel: Baarlo)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 31(1894), p. 167.
 • Escaille, E. de l', 'La Seigneurie de Baarloo' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 33(1896 / 97), p. 235-238.
 • Escaille de Lier, H. de l', 'Kroniek van Baarlo onder Maasbree' in: Limburg's Jaarboek, 16(1910), p. 268.
 • Flament, A.J.A., 'De Berckt te Baarlo' in: Buiten, 10(1916), p. 511-512.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, Gids bij tentoonstelling Streekmuseum Stichting Oudheidkamer Horst, z.j. (1991), p. 12-14.
 • Flokstra, M., 'Riddermatige Huizen in het Pruisisch Gelders Overkwartier' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 235-248.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 155-157.
 • Houben, P. et al., Van Barle tot Baarlo: monumenten uit een rijk verleden, Baarlo, Stichting Historische Werkgroep 'De Borcht' / van Hooren, 1984, 201 p.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 16-17.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 110.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 199-200.
 • Salden, A.H., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1990, Venlo / Arcen.
 • Thijs, C., Baarlo, het dorp met vier adellijke kastelen, Baarlo, Klooster 'De Berckt', 1953, 60 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 26527

Kasteel de Berckt (Berkt) is een kasteel gelegen aan de oude Romeinse heerweg in Baarlo, tussen Kessel en Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. Alhoewel de Berckt al in de 12e en 13e eeuw wordt genoemd, is het niet duidelijk of het hier om een kasteel gaat of slechts een landgoed. Godefridus van Eyll wordt in 1279 genoemd als eigenaar. De Berckt wordt verheven in 1326 (door Tilman van Eyll). De familie van Eyll was tot aan het einde van de 16e eeuw de rijkste familie van Baarlo.

Agnes van Crieckenbeek schonk het goed in 1594 als bruidsschat aan Godfried van Hardenraet. Johanna Aleida van Hardenraet gaf in 1671 het huis aan haar man Lambert van Pollaert, heer van Aldeneyk. Na diens dood trad Aleida in het huwelijk met baron Hans Frederik de Rhoe d'Obsinnich, familie van de heren van Elen, Kasteel Sipernau).

Hans Frederik baron de Rhoe d'Obsinnich, heer van Baarlo, was luitenant-generaal in dienst van de Republiek der Verenigde Provinciën en stierf in de oorlog in Portugal, in 1704. Zijn dochter, Eva Thérèse Florentine, barones de Rhoe d'Obsinnich, huwde in 1707 op het kasteel van Olne (graafschap Dalhem, thans provincie Luik) met rijksbaron Willem II (Guillaume-Philippe) d'Olne en overleed aldaar in 1754. Kasteel De Berckt draagt in de gevel van het poortgebouw nog het alliantiewapen van Eva Rhoe van Obsinnich en Guillaume-Philippe d'Olne.

Het toen aanwezige 16e-eeuwse kasteel in renaissancestijl werd in 1830 in neoclassicistische stijl herbouwd. Van het eerdere gebouw zijn nog enkele fundamenten zichtbaar in de kelders van het huidige gebouw. Van het vroegere voorhof is nog een bakstenen vleugel uit het eerste kwart van de 18e eeuw over.

Van 1901 tot 1922 was het kasteel in gebruik als een klooster voor een orde van Franse karmelietessen. Tot aan de tweede helft van de 20e eeuw heeft het kasteel onderdak geboden aan een opeenvolging van verschillende kloosterorden. Aan deze periode herinneren voornamelijk de langgerekte kloostervleugel welke de poortvleugel met het kasteel verbindt, en de kapel in traditionalistische stijl, half ingebouwd in het hoofdgebouw. In 1981 en 1982 is het kasteel gerestaureerd.

In 1995 is het kasteel verkocht aan de familie Nagels, die in het kasteel een evenementen- en congrescentrum vestigden met mogelijkheden voor het laten overnachten van grote gezelschappen. Op het landgoed achter het kasteel is recentelijk een grote extra groepsaccommodatie tot stand gekomen, deels gebouwd met stenen afkomstig van de vestingwerken van Venlo, vrijgekomen na de aanleg van de Maasboulevard.

Externe links

 • Kasteel de Berckt
 • Nederlandse middeleeuwse kastelen


Ga naar Wikipedia.

Ongeveer een kilometer ten noorden van het dorp Baarlo, op de binnenrand van de westelijke oeverwal van de Maas, ligt huis De Berckt. Op de kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw was het omgeven door een, deels nog aanwezig, rechthoekig lanenstelsel. De Berckt is ontstaan uit een hof De Berckt die tussen 1486 en 1520 werd gesplitst in Grote Berckt en Kleine Berckt. Het kasteelachtige landhuis zelf zal waarschijnlijk niet verder teruggaan dan tot de zeventiende eeuw, of hoogstens de tweede helft van de zestiende eeuw.

Het huidige u-vormige complex ligt rond een rechthoekige binnenplaats. Het bestaat uit een negentiende-eeuws neoclassicistisch hoofdgebouw aan de noordzijde, dat in de twintigste eeuw aan de oostzijde door een langgerekte tweelaagse kloostervleugel is verbonden met een achttiende-eeuwse poortvleugel langs de zuidergracht. Wanneer het huis De Berckt zelf is gebouwd is niet duidelijk.

De hiervoor besproken driedelige opzet komt wél voor op de kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw (…).

In de genoemde twintigste-eeuwse verbindingsvleugel is waarschijnlijk een deel van de oostelijke vleugel van de u-vormige voorburcht opgenomen'.

Volgens de Kaart van Tranchot en de kadastrale minuut waren ook de zuidwest- en de zuidoosthoek met dergelijke hoektorentjes gesierd. Tegelijk met de grote verbouwing in 1838-1840 zal ook de landschappelijke parkaanleg ten westen en ten noorden van het huis tot stand zijn gekomen binnen de nog bestaande achttiende-eeuwse buitengracht.

Nu nog te zien:

-erf

-slotgracht

-weg

-laanbeplanting

Context:

Gelegen in een oude stroomgeul van de Maas.