Kasteelachtig landhuis met terrassen Agimont - Maastricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Agimont

Alternatieve benaming(en):

Aigermont, Neercanne, Neerkanne, Nedercanne, Nederkan

Adres:

Cannerweg 800, Maastricht

Website:

http://www.neercanne.com

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van het restaurant, alleen van 11 tot 17 uur. Op zondag geen lunch alleen koffie en pâtisserie.

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Agiment of Kasteel van Nedercanne. Met terrassen tegen de steile helling gelegen. Voorgebouwen uit 1611 in de trant der zogenaamde Maaslandse renaissance. Hoofdgebouw uit 1698.

Terrein, dat deel heeft uitgemaakt van de vroegere parkaanleg van het kasteel van Agiment, waarin gelegen een laat 17de- danwel vroeg 18de-eeuwse rechthoekige waterkom. De waterkom heeft een mergelstenen keermuur en rand, waarvan de beide korte zijden in het midden half cirkelvormig zijn uitgebogen. In het midden de restanten van het voormalige eiland, gevormd door mergel- en hardstenen blokken, waarop eens een beeld van Neptunus gestaan heeft. Aan de zuidzijde de natuurstenen waterinlaat voor water uit de Jeker.

In het terrein, rond de waterkom lopend, het brede opgeworpen aarden profiel van een pad, en in de as van het kasteel gelegen haaks daarop de aarden geprofileerde verhoging van de tot aan de Jeker lopende zichtas.

Het terrein wordt aan de zuidzijde, vanaf de Cannerweg tot vrijwel aan de Jeker, begrensd door een manshoge mergelstenen tuinmuur uit de bouwtijd van het kasteel met zijn parkaanleg.

Het terrein vormt een historische, architectonische eenheid met de terrassenaanleg aan de voet van het kasteel, vanwege de daarin aanwezige gebouwde onderdelen en aardwerken, die deel hebben uitgemaakt van de oorspronkelijke tuinaanleg bij het kasteel van Agiment.

Bouwtype:

Kasteelachtig landhuis met terrassen

Typologie:

Voorganger onbekend, herenhuis

Huidig gebruik:

Sociaal-culturele doeleinden (restaurant)

Adres:

Cannerweg 800

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

27951

Omvang monument:

Kasteel met voorgebouw en hoofdgebouw, de attributen in de terrassenaanleg, waaronder de tuinmuur.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossiers Canne en Nedercanne, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • TU te Delft, Werkverband Restauratie, Intern rapport, 1991 (L. Wevers, H. Knook, e.a.).

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), 1949, p. 172 en 184, 1951, p. 39, 1952, p. 28, 1953, p. 4, 1954, p. 88 en 148, 1955, p. 145.
 • Berkers, M., 'Kasteel Neercanne, een omvangrijke mergelrestauratie voltooid' in: Heemschut, 67(1990)1, p. 16-17.
 • Brummel, K., Verslag van een historisch onderzoek naar de vroeg 18e eeuwse tuin van kasteel Neercanne, Amsterdam, Stageverslag VU Amsterdam, 1991, 61 p.
 • Brummel, K., ''Natuur, met kunst vereent': historisch onderzoek naar de vroeg 18e-eeuwse situatie van de terrastuin van kasteel Neercanne' in: Bulletin KNOB, 92(1993)4, p. 89-113.
 • Chalon, R., Monnaies belges trouvees en Irlande: esterlins d'Agimont, de Weert, de Statte (Huy), d'Yves etc., Bruxelles, Devroye (Overdruk uit: Revue de la numismatique belge; tome 6, 2e serie), 1856, 20 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg Neerlandais, de la période féodale à nos jours, 2 delen, (opnieuw gepagineerde overdruk met index uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937), Maastricht, Van Aelst, p. 294.
 • Dorren, Th., 'Een lofdicht op het kasteel van Nedercanne uit 1715' in: Limburg's Jaarboek, 15(1909), p. 162 (zie Halma).
 • Duterloo, F., 'Neercanne: A status quo of history, research and design' in: Tuinkunst Nederlands Jaarboek voor de Geschiedenis van Tuin- en Landschapsarchitectuur: 2 Restoration of Baroque Gardens, The Unesco Conference on Neercanne, Amsterdam, Architectura & Natura, 1998.
 • Franquinet, G.D., Recherches historiques sur les seigneuries d'Agimont et de Nedercanne près de Maestricht, Liege, Carmanne (Overdruk van: Bulletin de l'institut archeologique Liegeois, 1(1852 / 53), p.71-90), 1852, 24 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 367-371.
 • Haagen Smit, A., 'Het kasteel Neer-Canne aan de Jeker' in: Buiten, (1929), p. 57.
 • Haimon, P. (pseu. voor L.C.W. Laugs), 'Het Limburgs Landschap vindt een mooi kasteel romantischer dan een ruïne (kasteel Neercanne)' in: Zuidenwind, 1(1946), p. 153.
 • Halma, F., Het kasteel van Aigermont, en d'omleggende landtstreeken in de heerlykheit van Nederkan, nevens de stadt Maastricht; in heldendicht afgeschetst door Francois Halma; hier is bygevoegt eene Rede tot lof der dichtkunde, Leeuwarden, gedrukt by François Halma, 1715, 60 p.
 • Huygen, C.A., Agimont te Nedercanne: Neerlands enige terrassenkasteel, Wylre, De Kroon (Gulden reeks van Limburgse monumenten nr. 2), 1955, 14 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laatbanken in de Maaslandse Territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 138 (nr. 819).
 • Jong, E. de, 'Neercanne Castle and the Dutch garden tradition' in: Tuinkunst Nederlands Jaarboek voor de Geschiedenis van Tuin- en Landschapsarchitectuur: 2 Restoration of Baroque Gardens, The Unesco Conference on Neercanne, Amsterdam, Architectura & Natura, 1998.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 52.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 76-77.
 • Minis, Serve (samenst. Ber Crouzen et al.), Daniel Wolf van Dopff, Heer van Neercanne : een genereus generaal = un general genereux = a generous general, Maastricht, Stichting Manutius in samenw. met Galerie Wolfs, 1988, 24 p.
 • Mosmans, H., 'Slot- en huiskapellen' in: De Maasgouw, 51(1931)2, p. 19-20.
 • Nieuwenhuis, H., 'De toekomst van de tuinen van kasteel Neercanne' in: Tuinjournaal, 6(1989)3, p. 11-12.
 • Nispen tot Sevenaer, jhr. E.O.M. van, De monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg, 1e stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht, aflevering 5, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1953, p. 746-750.
 • Oldenburger-Ebbers, C., 'Overwegingen bij het herstel van de tuinen van Neercanne' in: Cascade, 5(1996)1, P. 43-49.
 • Poswick, E., 'Notice historique sur la seigneurie Nedercanne' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 14(1877), p. 243-322.
 • Schaick, D.C. van, 'Kasteel Neer-Canne' in: Ons Limburg, 1(1946 / 47)2, p. 12.
 • Schutgens, N.H.J., Een bijdrage tot de geschiedenis van de Cannerweg, met een toegift over Neercanne, Maastricht, uitgave van de auteur, 1988, 27 p.
 • Ubaghs, P.J.H., 'Daniel Wolf de Dopff (1650-1718), ingenieur en seigneur' in: De Maasgouw, 111(1992)4, p. 231-250.
 • Voorden, F. van & B. Kwast, 'Neercanne: Towards a definition of a dynamic composition and its characteristics' in: Tuinkunst Nederlands Jaarboek voor de Geschiedenis van Tuin- en Landschapsarchitectuur: 2 Restoration of Baroque Gardens, The Unesco Conference on Neercanne, Amsterdam, Architectura & Natura, 1998.
 • Vosterman van Oijen, A.A., 'Notices généalogiques sur la noble famille de Dopff' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 4(1867), p. 369-392.
 • Wintershoven, E. van, Graf- en inschriften te Op- en Neercanne, met aanteekeningen, Bijdragen tot de geschiedenis van Limburg 5, Maastricht, Boosten & Stols (Overdruk uit: De Maasgouw, 28(1906), p. 19-20, 25-27, 34-35, 42-43), 1906, 22 p.
cURL Error: