Voorburcht en ruïne Daelenbroeck - Herkenbosch

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Daelenbroeck

Adres:

Kasteellaan 2, Herkenbosch

Website:

http://www.daelenbroeck.nl

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van het horecabedrijf

Omschrijving:

(RCE) Gelegen op een omgracht terrein. Ruïne van het hoofdgebouw. Voorburcht, XVIII, bestaande uit drie vleugels om een binnenplein, alwaar een open galerij is met vijf herbezigde renaissancekolommen, XVI A. Hoger poortpaviljoen met tentdak en geblokte poortomlijstingen. Op een der sluitstenen van de woonvleugel 1707.

Bouwtype:

Voorburcht en ruïne

Typologie:

Vierkant kasteel

Huidig gebruik:

Horecabedrijf, hotel-restaurant in voorburcht; kasteelruïne wordt thans vrijgelegd en geconsolideerd.

Adres:

Kasteellaan 2

Plaats:

Herkenbosch

Gemeente:

Roerdalen

Rijksmonument:

28549

Omvang monument:

Ruïne, voorburcht bestaande uit drie vleugels, poortpaviljoen.

Documentatie:

 • Dingemans, P.A.W., Inventaris der archieven van de heerlijkheid Dalenbroek, Maastricht, Rijksarchief in Limburg, 1975, 175 p.
 • Het Rijksarchief in Limburg, 'Proces over de heerlijkheid Daelenbroeck tusschen de families De Raville en Horion' in: Verslagen Rijks oude archieven, 1e serie, 13(1890), p. 386.
 • Het Rijksarchief in Limburg, 'Afschriften van oorkonden gewaarmerkt door den secretaris van den Raad van Brabant te Brussel. 5 Betreffende Daelenbroeck' in: Verslagen Rijks oude archieven, 1e serie, 15(1892), p. 493.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Dossier Daelenbroek, Zeist, Documentatie buitenplaatsen.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Dossier Herkenbosch, Daelenbroeck vanaf 1969, Zeist, Documentatie buitenplaatsen.
 • TU te Delft, Werkverband Restauratie, interne rapport, kasteel Daelenbroeck; 1996.

Literatuur:

 • Anoniem, Daelenbroek, beheersvisie 1991-2001, Elburg, een uitgave van Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1991.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 328-331.
 • Dentener, L.J.H., 'De hoofdburcht van de Heerlijkheid Daelenbroeck te Herkenbosch' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 26(1994), p. 19-24.
 • Berg, P.J.J. ter, De vrijheerlijkheid en de vrijheeren van Daelenbroeck te Herkenbosch in 1977, naar het boek van J.B. Sivré en uitgebreid met gegevens over de eigenaren na 1889, Laren, 1977, 78 p.
 • Enderman, M.E., 'Opgravingen kasteel Daelenbroeck' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 29(1997), p. 176-184.
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (1)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 5(1973), p. 10-28.
 • Gootzen, P., 'Kasteel Daelenbroek gerestaureerd' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 9(1977), p. 112.
 • Grüben, R.J.W.M., Daelenbroeck, bijdrage tot de geschiedenis van heerlijkheid en huis (titel gewijzigd in: Daelenbroeck, een rechthoekig kasteelcomplex te Herkenbosch), in Monografieën van de Werkgroep Restauratie (deel 13), Delft, TU, Werkgroep Restauratie, 1990, 163 p.
 • Grüben, R.J.W.M., 'Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch' in: Castellogica II, (1988-1992), p 235-249.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 237-239.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 164 en 171 (nrs. 938 en 979).
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 216.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 30-31.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 322.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 184-186.
 • Sivré, J.B., 'De vrijheerlijkheid en de vrijheeren van Daelenbroeck (met 10 bijlagen 1246-1715)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché Limbourg, 26(1889), p. 76-166. (Bestaat ook als overdruk en herziene herdruk zie Berg.)
 • Steen, F.M.J. van der, 'Heerlijke rechten der Heren van Daelenbroeck te Herten in de 18e eeuw' in: De Maasgouw, 86(1967), p. 71-93.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 230.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 272.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 28549

Kasteel Daelenbroeck is een Nederlands kasteel te Herkenbosch, gelegen aan Kasteellaan 1-2.

Geschiedenis

Het kasteel werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 1326. Kort voor die tijd moet het zijn gebouwd.

Godfried van Heinsberg, de Gulikse leenheer van Wassenberg, besloot in 1311 in het moerassig gebied ("broeck") van het Roerdal een woon- en jachtslot te bouwen. In de loop van de jaren is dit slot in handen van verschillende edellieden geweest, die er allen op hun eigen manier hun stempel op drukten. Het kasteel vormde de kern van de heerlijkheid Dalenbroek.

Een keerpunt was echter de Tachtigjarige Oorlog. In 1598 werd het kasteel belegerd en dit betekende het begin van de ondergang van de hoofdburcht.

Na de dood van de toenmalige kasteelheer, Hattardt van Pallandt, ontstond er een strijd tussen zijn schoonzonen om het kasteel. Toen in het jaar 1707 het kasteel uiteindelijk werd toegewezen aan Jan Ernest van Rollingen, was deze door de procesvoering dermate berooid, dat er geen geld was om het kasteel volledig te restaureren. Hij besloot in de voorburcht te gaan wonen en restaureerde deze, maar sloopte de hoofdburcht gedeeltelijk en gebruikte de kelders als voorraadschuur. Zo werd de hoofdburcht, nadat deze nog verder in verval was geraakt, in de 19e eeuw tot op de kelders afgebroken.

Het kasteel was een Gelderse enclave binnen het hertogdom Gulik.

Vanaf de jaren '90 van de 20e eeuw werd het kasteel, waarvan slechts de voorburcht in gebruik was, volledig bouwkundig en archeologisch onderzocht en werd op basis van onder andere een 18e-eeuwse tekening een nieuwe hoofdburcht gebouwd, met de nog aanwezige elementen van de middeleeuwse burcht erin verwerkt. Het complex is tegenwoordig in gebruik als hotel, restaurant en partycentrum.

Gebouw

De hoofdburcht had een vrijwel vierkante plattegrond met aan de noordzijde twee vierkante torens. Aan de zuidwestzijde werd in 1464 een ronde toren bijgebouwd. In 1550 werd het kasteel ingrijpend verbouwd, maar het raakte in verval en werd vanaf begin 18e eeuw geleidelijk gesloopt.

De voorburcht bestaat uit drie vleugels, gegroepeerd om een binnenplein dat afgesloten wordt door een poortgebouw. Het geheel stamt van 1707. Binnenin bevindt zich een galerij met vijf hergebruikte renaissancepilaren die dateren uit de eerste helft van de 16e eeuw.

Bij het kasteel behoort ook de Hoeve Daelenbroeck, met een vleugel uit 1701. Op de plaats van de 18e-eeuwse wagenschuur werd een nieuwe vleugel gebouwd.


Ga naar Wikipedia.

Kasteel Daelenbroeck ligt enkele honderden meters ten zuidoosten van het dorp Herkenbosch in het dal van de Roer. Het kasteel maakt uit van een 7 hectare groot landgoed, dat nog steeds is omgeven door broekland. Binnen de gracht liggen de nu als hotel-restaurant gebruikte achttiende-eeuwse voorburcht en de gerestaureerde kelderverdieping van de (voormalige) hoofdburcht, die dient als vergader- en feestruimte.

De bouw van Kasteel Daelenbroeck zal in het begin van de veertiende eeuw door Godfried van Heinsberg (vóór 1326) hebben plaatsgevonden. Op een 2,5 meter hoge zandduin in het moerassige stroomdal van de Roer werd een fors kasteel gebouwd met een vrijwel vierkant grondplan van circa 40 x 42 meter.

De toegang tot de binnenplaats van de voorburcht wordt gerealiseerd door een torenvormig poortgebouw in de noordhoek. De zuidoostelijke vleugel zou (...) in 1707 gebouwd zijn. De overige delen van de voorburcht zijn uit de achttiende en de negentiende eeuw. (…) In 1806 werd de gracht tussen hoofd- en voorburcht gedempt. Rond en op de kelders van het kasteel werden in het kader van een landschappelijke aanleg bomen geplant.

Na uitgebreid bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in de jaren 1994-1997 zijn de resten van de hoofdburcht in 1998-1999 geconsolideerd, gerestaureerd en gereconstrueerd. Hierbij zijn de kelders geschikt gemaakt voor horecadoeleinden.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Roer.