Ons grote kastelenboek, dat is uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Matrijs in Utrecht, heeft als titel 'Kastelen in Limburg. burchten en landhuizen (1000-1800)'. Belangstellenden kunnen dit standaardwerk tijdelijk bestellen tegen het gereduceerde tarief van € 35,00 inclusief verzendkosten.

In 'Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800)' worden van ruim 265 kastelen de bewoningsgeschiedenis en de bouwgeschiedenis beschreven. Vele prenten, foto's en kaarten geven een beeld van de rijkdom aan gebouwen en geschiedenis van Limburg. De kasteelbeschrijvingen worden voorafgegaan door inleidende artikelen van deskundigen over de staatkundige geschiedenis van Limburg, de bouwkundige ontwikkeling van kastelen, de inrichting van kastelen en de ontwikkeling van tuinen en landschap rond de kastelen. Met dit ruim 500 pagina's tellend gebonden boekwerk, dat voorzien is van vele kleur en zwart-wit illustraties, beschikt u over een prachtig standaardwerk over het kastelenerfgoed in Limburg.

Limburg is een bijzonder kasteelrijk gebied. In weinig Nederlandse gebieden zijn nog zoveel kastelen bewaard gebleven als juist hier. De kastelen zijn in Limburg niet alleen talrijk, ook zijn ze voor Nederlandse begrippen soms uniek. Nergens anders zijn immers (de restanten van) hoogteburchten aan te treffen, zoals Lichtenberg bij Maastricht en kasteel Valkenburg. Hierbij speelt de geografische situatie een rol, maar ook de verbrokkelde bestuurlijke verhoudingen in het verleden hadden veel invloed. Plaatselijke heren bouwden in de Middeleeuwen niet alleen kastelen om te wonen, maar ook om hun territorium te verdedigen. De grenzen van hun machtsgebieden liepen dwars door het huidige (Nederlands) Limburg en droegen bij aan de internationale oriëntering van het gebied. Architecten uit met name Aken en Luik volgden stadsgenoten die hun rijkdom gebruikten voor de aanschaf en verfraaiing van kastelen in het Limburgse land. Ook lieten ze, net als rijke stadsbestuurders, geheel nieuwe landhuizen bouwen. Deze zeventiende- een achttiende-eeuwse 'kastelen' hadden door de grotere vuurkracht van het geschut geen enkele defensieve betekenis meer. Het woonelement was nu doorslaggevend en dit ging samen met een grotere aandacht voor de leefomgeving, zoals het interieur en de tuinen en de parken.

Naast het aangenaam wonen en verblijven speelden echter ook altijd prestige en economisch nut een rol. Vanouds werden landerijen verhuurd en waren bij het woonhuis een of meerdere (pacht)hoeven. Soms gaven economische overwegingen de doorslag en kon een kasteel alleen voortbestaan met een nieuwe bestemming als klooster, ziekenhuis of hotel-restaurant.

'Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800)' bevat, naast een aantal uitgebreide inleidingen, beschrijvingen van de eigendoms- en bouwgeschiedenis van 265 kastelen uit de gehele provincie. Aangevuld met een appendix, verklarende woordenlijst en uitgebreide registers en geïllustreerd met vele historische en hedendaagse foto's, prenten en plattegronden is deze uitgave een prachtig en onmisbaar standaardwerk.

Voor een bestelling kunt u contact met ons opnemen via de mail info@limburgsekastelen.nl met vermelding van 'actie kastelenboek' en uw naam, adres, postcode en woonplaats. 

Onze donateurs en begunstigers ontvangen in het kader van deze tijdelijke actie een persoonlijk aanbod voor de aankoop van het boek 'Kastelen in Limburg. burchten en landhuizen (1000-1800)'.

Donateurs ondersteunen onze stichting door een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 25,-. U kunt ook begunstiger worden door een eenmalige bedrage van minimaal € 450,-.  U levert dan een wezenlijke bijdrage aan het behoud van de Limburgse kastelen en daarmee aan het behoud van een belangrijk deel van ons erfgoed. Dit bedrag kunt u overmaken op banknummer IBAN NL92INGB 0001 6671 52 (BIC: INGNL2A) t.n.v. Stichting Limburgse Kastelen te Roermond, onder vermelding van uw adres, postcode en woonplaats.
Als blijk van waardering voor uw aanmelding als donateur of begunstiger ontvangt u bovendien ons boek 'Limburgse kasteellandschappen in verandering' uit 2018 gratis (zolang de voorraad strekt).

Elk jaar in september organiseert de stichting een Kastelendag voor begunstigers én donateurs met hun introducées. Dan is er een excursie naar een aantal kastelen in de regio die vaak niet voor het publiek toegankelijk zijn.