Herenhuis Hattem - Roermond

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Hattem

Alternatieve benaming(en):

De Horst tot Roerbosch

Adres:

Maastrichterweg 25, Roermond

Bezoek mogelijkheden:

Als bezoeker van de horecagelegenheid

Omschrijving:

(RCE) Vierkant hoofdgebouw met ronde arkeltorentjes, in huidige vorm XIX. Het kasteel bestond reeds in de 17de eeuw.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Hotel-restaurant

Adres:

Maastrichterweg 25

Plaats:

Roermond

Gemeente:

Roermond

Rijksmonument:

32690

Omvang monument:

Huis

Documentatie:

 • Bree, G.W.G. van, Inventaris van de oude archieven van de stad Roermond, 1259 - 1796, z.p. (Roermond, Van der Marck), z.j. (1989), 475 p.
 • Bree, G.W.G. van & O.J. Nienhuis, Inventaris van het archief van het kanton Roermond, 1796-1800 en de archieven van het gemeentebestuur van Roermond, 1800-1933 (-1958), Roermond, Gemeentearchief Roermond, 1995, 151 p.
 • Flament, A.J.A., De archieven der gemeenschappen, collegien en ambtenaren te Roermond, die een rechterlijk of landsheerlijk karakter hadden of rechtstreeks invloed op het algemeen bestuur, 2 delen, 's-Gravenhage, 1896 en 1898 (Verschenen als bijlagen van het Jaarverslag over 's Rijksarchieven in 1894 en 1895).
 • Rijksarchief Limburg, Archief Michiels van Kessenich (nr. 16.0674), Maastricht, zie o.a. nr. 1319.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Hattem, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • Venner, G.H.A., Inventaris van het archief van het Hoofdgerecht Roermond, 1459-1796, Maastricht, Rijksarchief in Limburg, inv. nr. 38, 1987, 473 p.

Literatuur:

 • Anoniem, Roermond: stad, straten, bezienswaardigheden. Roermond, H. Timmermans, ± 1950, 61 p.
 • Anoniem, 'Restauratienieuws' in: Nieuws-bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, 1954, p. 36.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 423.
 • Crombach, B., Roermond, Abcoude, Papyrus i.s.m. gemeente Roermond, 1993, 64 p.
 • Flament, A.J.A., Summiere inventaris der archieven van het Souverein Hof en de Rekenkamer te Roermond, die naar Arnhem zijn gevoerd in 1632, aldaar achtergebleven in 1682 en in den loop van dit jaar 1895 overgebracht van het Rijksarchief te Arnhem naar dat van Maastricht, 's-Gravenhage, Landsdrukkerij, 1897, 172 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 229-230.
 • Hövell tot Westerflier, J.G.F.M.G. van, Roermond vroeger en nu, Roermond, Willems, 1986, 112 p. (Onveranderde herdruk van Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1968, vermeerderd met hedendaagse gegevens door H.C.G. Schoenmakers).
 • Hövell tot Westerflier, J.G.F.M. baron van, Roermond in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1969 (7e druk 1995), 160 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3e reeks no. 20, Utrecht, Kemink, 1965, 512 p.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 52-53.
 • Luyten, F.G.H., Uit Roermond's verleden, z.p. (overdruk uit de Nieuwe Koerier 1899), z.j. (±1900), 111 p.
 • Moest, A.J.A.C., Roermond: bibliografie van de literatuur verschenen na 1951, 's-Gravenhage, P.A. Tiele Academie (werkstuk), 1980, 35 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 372.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 32690

Aan de rand van Roermond ligt op een lichte terreinverhoging in de bocht van de Roer de buitenplaats Hattem. Deze werd in het begin van de achttiende eeuw gesticht op de gronden die behoorden tot de westelijk daarvan gelegen boerderij Roer in het gelijknamige gehucht. Het landhuis bezit een onregelmatige omgrachting en werd omgeven door een geometrisch lanenstelsel in de vorm van een vork.

Uit de kaart van De Ferraris uit circa 1780 blijkt dat het landhuis was gelegen binnen een omgrachting met een onregelmatige vorm. Dit kan erop wijzen dat het huis werd gebouwd op een terrein waaromheen reeds grachten lagen. Beide bijgebouwen werden pas aangegeven op de kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw en zijn identiek aan de huidige gebouwen, die schuin geplaatst zijn ten opzichte van het hoofdgebouw.

De vroeg-achttiende-eeuwse buitenplaats onderging in de eerste helft van de negentiende eeuw een verandering. Het park kreeg een landschapsstijl, waarbij het geometrische lanenpatroon behouden bleef.

In de loop van de negentiende eeuw werd voor het kasteel een rondeel of rond perk aangelegd, waaraan de koetshuizen hun bijzondere situering danken. Deze bijgebouwen raakten vervallen en zijn recentelijk herbouwd en/of gerestaureerd en geschikt gemaakt als accommodatie voor overnachtingen. In 1954 werd het landgoed aangekocht voor stadsuitbreiding en werd het park ingericht als stadsparkje.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in de buurt van de Roer.